Algemene voorwaarden

Fundament Muziek en Dans (Update 10.10.2023)

1. Kortingsregelingen

Voor leerlingen die lid zijn van een harmonie- of fanfarevereniging in de gemeente Losser geldt een speciaal kortingstarief.
Wanneer er meerdere leerlingen uit een gezin les volgen bij Fundament Muziek en Dans geldt er een korting van 10% voor het 2e gezinslid en 20% vanaf het 3e gezinslid. Wanneer één van de gezinsleden les volgt via een harmonie- of fanfarevereniging telt deze niet mee voor de korting omdat er al sprake is van een korting op het reguliere tarief.

Leerlingen onder 18 jaar waarvan het inkomen van de ouders onder de 120% van het bijstandsniveau ligt komen in aanmerking voor een vergoeding van het lesgeld door Stichting Leergeld Losser. Ouders kunnen online een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Losser: www.leergeld.nl/losser »

Leerlingen vanaf 18 jaar die muziek- of dansles niet kunnen betalen komen in aanmerking voor Iedereen kan meedoen (extra geldhulp voor volwassenen) gemeente Losser »

2. Aanmelding


De cursist dient woonachtig te zijn binnen de gemeente Losser.
Een verbintenis tussen Fundament Muziek en Dans en de cursist komt tot stand middels bevestiging naar aanleiding van een aanmeldingsformulier dat is ingevuld en per post of email is verzonden of is overhandigd aan de desbetreffende docent. De verbintenis is voor onbepaalde tijd, m.u.v. de kortlopende cursussen Peuterdans, Muziek op Maatkaart (MOM-kaart) en de PLUS-cursus.
De bevestiging van de aanmelding verwijst naar de algemene voorwaarden en geldt als instemming met deze algemene voorwaarden en de wijze waarop Fundament Muziek en Dans de lessen verzorgt.
Het schooljaar start, tenzij anders afgesproken, gelijk met de start van de scholen en loopt zoveel mogelijk gelijk met de schoolvakanties die gelden voor de regio Noord. De docent mag in overleg hiervan afwijken.
Bij aanmeldingen van kinderen onder de 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier in te dienen.
Bij aanmelding en plaatsing gedurende het schooljaar is de eerste lesdag bepalend voor de hoogte van het lesgeld. Deze wordt naar rato van het tarief voor het gehele schooljaar berekend.
Er worden 36 lesmomenten gegarandeerd. Samenspellessen en het praktijkexamen tellen als lesmoment.
Verzuim van de leerling wordt niet ingehaald tenzij met de desbetreffende docent anders is overeengekomen.
Voor korte cursussen geldt dat zij alleen bij voldoende aanmelding doorgang vinden. Het minimum aantal deelnemers wordt per cursus bepaald.
De verstrekte gegevens (via het aanmeldingsformulier) zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt worden.

Hafa tarief lesgelden
Men komt hiervoor in aanmerking indien de Harmonie Fanfareleerling staat ingeschreven als lid van een muziekvereniging in de gemeente losser. Men een cursus volgt mbt een HAFAgerelateerd instrument met als doel daardoor deel te kunnen nemen als spelend lid. Indien een cursist lessen wil volgen op een andere dan traditioneel Hafa (blaas/slag) instrument dient dit in het belang te zijn van de vereniging ( bv instrumentarium benodigd voor combo) en geldt alleen voor verenigingsleden die al aantoonbaar actief deelnemen aan orkest of groep.

3. Betaling lesgeld


Betaling van het lesgeld geschiedt bij voorkeur via automatische incasso in 10 termijnen. Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen. Op het aanmeldingsformulier kunt u uw keuze kenbaar maken.
Lesgelden tot € 150,- worden in één keer afgeschreven.
Voor een geplaatste leerling geldt de lesgeldverplichting gedurende de hele cursus/workshop/gedurende het gehele schooljaar met inachtneming van het gestelde onder 3: Beëindiging van de lessen.
Muziek op Maatkaarten zijn één jaar geldig na ingangsdatum. De ingangsdatum wordt vermeld op de factuur.
De tarieven voor cursisten vanaf 21 jaar zijn inclusief 21% BTW.
Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
In het geval van een achterstand in de betaling van het lesgeld behoudt Fundament Muziek en Dans zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen. Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.
Fundament Muziek en Dans behoudt zich het recht voor een incassobureau in te schakelen bij het uitblijven van betaling.

4. Beëindiging van de lessen


Opzegging van de lessen dient schriftelijk of per e-mail gedaan te worden via
Er geldt een opzegtermijn van één maand, geldend vanaf de eerste dag van de maand na datum opzegging.

5. Restitutie lesgelden

In de volgende gevallen kan Fundament Muziek en Dans besluiten over te gaan tot onmiddellijke beëindiging van de lessen en/of restitutie van het lesgeld:

  • Bij het niet behalen van 35 lesmomenten buiten schuld van de leerling;
  • In het geval van een verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Losser
  • In het geval van een ernstig ongeval of langdurige ziekte van de cursist waarbij het niet meer mogelijk is de lessen tot het einde van het schooljaar te volgen;
  • In het geval van overlijden van de cursist.

In het geval van overmacht waarbij de lessen fysiek niet meer gegeven kunnen worden, biedt Fundament Muziek en Dans de lessen op alternatieve wijze aan. Deze lessen gelden als volwaardige lesmomenten.

6. Persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de administratie van stichting Fundament en Kaliber Kunstenschool. Kaliber verzorgt de cursistenadministratie voor Fundament muziek & dans.
De gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Daarnaast kan de administratie contact met u opnemen over zaken die de lessen betreffen. Tevens zullen uw contactgegevens verstrekt worden aan de desbetreffende docent om lesinhoudelijke zaken te bespreken.
De cursist heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

7. Publiciteit

Tijdens de activiteiten van Fundament Muziek en Dans kunnen foto’s worden gemaakt die gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u via de docent een formulier aanvragen dat u in moet vullen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat u of uw kind niet of onherkenbaar op de foto komt.

8. Overige bepalingen

Bij ziekte of verhindering van de leerling dient de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Dit kan telefonisch of per mail rechtstreeks naar de docent of naar de administratie. De administratie is tevens bereikbaar voor overige vragen. Openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoonnummer 053-5369400 of mailadres
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de cursistenadministratie:

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de directie.